Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

VÅGA VETA !

 

Äldreomsorgen – i politiken.

Glädjande nog uppnår många människor nuförtiden en hög ålder. Hur de äldres antal ökar framgår av nedanstående tabell.

År

65+

80+

Ökning av kostnad i dagspris för dementa *) milj kronor

Antal

1000

% kvinnor

Förändr.fr

år 2005

Antal

1000

% kvinnor

Förändr fr.

År 2005
2005

1 563

57

 

485

64

 

 

2015

1 912

54

+349

482

62

-3

-270

2025

2 152

53

+589

639

58

+154

+15 000

2035

2 368

53

+805

783

57

+297

+30 000

*) Här antages att 20 % av 80+ blir dementa och att vårdkostnaden för

       dem på äldreboenden är 500 000 kr/år och vårdplats.

 

Om 30 år har antalet 80+ ökat med 60% - de som kostar riktigt stora pengar att vårda. Men antalet yrkesverksamma är oförändrade jämfört med nu och därför blir belastningen på våra barn och barnbarn orimligt hög, om vi inte redan nu avsätter medel för att klara äldreboomen.

 

Ännu har vi tid att rusta oss mot dessa kommande belastningar, men det måste ske nu. Annars blir det inte lätt att leva i Sverige vare sig för gamla eller unga om 20-30 år.

 

Frågan om äldreomsorgen berör många människor – både de äldre och deras barn, som känner oro för föräldrarnas omvårdnad. Därför inser politikerna att Äldreomsorgen är en av framtidens stora politiska frågor. Äldre är en viktig grupp, som röstar flitigast i riksdagsvalen. 

 

Men alla vet att samhällets resurser är knappa och att vi har andra stora brister i samhället som också måste åtgärdas – i skolan – i rättsväsendet – i sjukvården. Innan äldreomsorgens behov och alla dessa andra brister tillgodosetts bör ansvariga politiker vara ytterst restriktiva med att utlova nya reformer. I frågan om äldreomsorgens långsiktiga finansiering måste beslut fattas snart - att inte fatta beslut - är också att fatta ett beslut. Även för det kommer ansvar att utkrävas – i sinom tid.

 

Över äldreomsorgens situation matas vi ständigt med nya problembe-skrivningar - men sällan presenteras en övergripande realistisk plan över vad som skall göras – vad det kostar – och hur dessa resurser skall skapas. Under Kalkyl presenteras en beräkning över vad Äldre-omsorgens reorganisering skulle kosta på lång och kort sikt. Under Finansiering framgår ett förslag över hur fonderingen kan ske. 

 

Men vårt samhälle utsätts också för andra hot, som riskerar vår välfärd  – globaliseringen innebär att företag och jobb flyttar ut - med arbetslöshet som följd – långtidssjukskrivningar och förtidspen-sioneringar minskar våra resurser – företagarna anser att företagsklimatet är sådant att inte tillräckligt många företag kan starta eller vill växa. Se vidare om det under

Senast uppdaterad: måndag 14 november 2005